Daulah Nabawiyah

daulah nabawiyah

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam terbaik semoga tercurah kepada manusia dan rasul teragung Sayyidina Muhammad dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Amma ba’du :

Saya telah mendengarkan ceramah Syaikh dan kekasih kami tercinta Menteri Urusan Perang Daulah Islam Iraq Abu Hamzah Al-Muhajir hafizhahullah wa ra’ahu dengan judul “Daulah Nabawiyah”. Untaian kalimat beliau menjadi pelita penerang bagi para pencari kebenaran dan menelantarkan orang-orang yang Allah butakan penglihatan dan mata hatinya. Continue reading

Advertisements

Bayan Seputar Tindakan Khilafah Terhadap Kaum Nasrani

jizyah

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji hanya bagi Allah Rabbul ‘Alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya, keluarganya dan semua sahabatnya. Wa Ba’du:

Ketika Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan tamkin dan kemenangan kepada Daulatul Khilafah dan ia menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta’ala yang diantaranya adalah penegakan hukum bagi ahli dzimmah, akad dzimmah, menetapkan akad dzimmah kepada orang-orang kafir dzimmi dan menetapkan jizyah atas mereka maka muncullah kecaman, kutukan dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik dan dari orang-orang yang jahil terhadap hukum Islam ini. Continue reading

Sejarah Ringkas Lahirnya Daulah Islamiyah

Lahirnya Daulah Islamiyah

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah berfirman: “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang- orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia” [Al-Anfal: 74].

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf danmencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” [Al-hajj: 41]

Continue reading

Bantahan Ilmiah : Daulah Islam Menepis Tuduhan Khawarij

Daulah Islamiyah Bukan Khawarij

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah; kita memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, dan meminta ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari segenap kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka takkan ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka takkan ada yang mampu memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah (sesembahan) selain  Allah semata,tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Ali ‘Imran: 102).

Continue reading