al-Ushul as-Sittah (Enam Perkara Pokok)

enam perkara pokok

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Alloh, Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Rosululloh, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang loyal kepadanya. Amma ba’d:

Al-Imam Muhammad bin ‘Abdul Wahhab—rohimahulloh—berkata: Continue reading

Advertisements

Asal-Usul dan Makna Irja’

firqoh murjiah

Bismillahirrahmanirrahim.

Irja’ merupakan reaksi dari penyimpangan Khawarij. Murji’ah berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari Khawarij tanpa mengambil Sunnah; dalam melakukannya, mereka membuat firqah sendiri. Ini dijelaskan dengan baik sekali oleh ulama Salaf, Sa’id ibnu Jubair (raḥimahullah) yang berkata, “Perumpamaan Murji’ah adalah seperti Sabi’ah. Mereka pergi kepada orang-orang Yahudi dan bertanya, ‘Apa agama kalian?’ Mereka menjawab, ‘Yudaisme.’ Mereka bertanya, ‘Apa kitab kalian?’ Mereka menjawab, ‘Taurat.’ Mereka bertanya, ‘Siapakah nabi kalian?’ Mereka menjawab, ‘Musa.’

Continue reading

Bantahan Ilmiah : Bala Tentara Daulah Islamiyyah Bukanlah Khawarij

Daulah Islamiyyah Bukan Khawarij

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan untuk bersikap teliti di dalam menetapkan vonis dan menyampaikan berita. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi pilihan, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang suci, serta kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan mereka dan melangkah serta berjalan di atas sunnah mereka. Amma Ba’du:

Pada hari-hari ini kami melihat statemen-statemen, fatwa-fatwa dan vonis-vonis yang muncul dari pihak-pihak yang memerangi Daulah Islamiyyah di Iraq dan Syam; yang menegaskan bahwa individu-individu Daulah Islamiyyah itu adalah tergolong Khawarij yang tercela!

Continue reading