al-Ushul as-Sittah (Enam Perkara Pokok)

enam perkara pokok

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Alloh, Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Rosululloh, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang loyal kepadanya. Amma ba’d:

Al-Imam Muhammad bin ‘Abdul Wahhab—rohimahulloh—berkata: Continue reading

Advertisements